Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Ban biên tập

TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Ngọc Thạch

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM