Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 129 | THÁNG 12/2016

Tình hình kinh tế Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Nguyễn Thị Cành, Đào Thị Ngọc

Tóm tắt: Bài viết sử dụng số liệu từ 118 doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn 2008-2014 để kiểm định ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng (TDNH) và tín dụng thương mại (TDTM) đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này. Bằng phương pháp phân tích hiệu ứng cố định (fixed effect – FE) và hiệu ứng ngẫu nhiên (random effect – RE), bài viết ghi nhận mối quan hệ phi tuyến có dạng n giữa TDNH và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này. Bài viết cũng chỉ ra ảnh hưởng tích cực của TDTM nhưng không tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ phi tuyến giữa TDTM và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp được khảo sát. Với kết quả tìm được, bài viết đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp nông nghiệp bằng cách sử dụng hợp lý hai nguồn tín dụng nói trên, bên cạnh một số yếu tố có liên quan khác.