ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 127 | THÁNG 10/2016

Tín dụng thương mại và vay ngân hàng: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Vũ Trọng Hiền, Trần Hữu Tuấn

Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa tín dụng thương mại (TDTM) và vay ngân hàng trong điều kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 bằng việc sử dụng dữ liệu hàng quý của 104 công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong giai đoạn 2007-2014. Kết quả nghiên cứu chỉ ra hiệu ứng thay thế giữa TDTM và vay ngân hàng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy sự sụt giảm cung và cầu TDTM sau giai đoạn khủng hoảng tài chính.