Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 113 | THÁNG 8/2015

Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Lê Sĩ Đồng, Nguyễn Ngọc Thạch, Lê Ngọc Thắng, Nguyễn Anh Vũ

Tóm tắt: Nghiên cứu này cung cấp kết quả về mối quan hệ giữa phát triển tài chính (PTTC) và tăng trưởng kinh tế (TTKT) của 26 quốc gia châu Á trong giai đoạn 1985-2013. Nghiên cứu áp dụng mô hình tự hồi quy véc tơ VAR cho dữ liệu bảng và thực hiện ba kiểm định: phân rã phương sai, kiểm định nhân quả Granger và hàm phản ứng xung tổng quát. Nghiên cứu cũng phân chia mẫu thành các nhóm quốc gia có thu nhập trung bình - thấp và cao. Kết quả của kiểm định nhân quả Granger cho thấy tồn tại mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa PTTC và TTKT ở vùng Đông Á. Trong khi đó, nhóm thu nhập cao lại không tồn tại mối quan hệ nhân quả này mà chỉ có các yếu tố khu vực sản xuất vật chất tác động đến TTKT. Bên cạnh đó, kết quả của phân rã phương sai cho thấy vai trò quan trọng của PTTC đối với TTKT ở nhóm thu nhập thấp trong cả dài hạn và ngắn hạn. Kết quả này trái ngược ở nhóm thu nhập cao khi mà yếu tố khu vực sản xuất vật chất lại đóng vai trò quan trọng hơn. Kết quả này được khẳng định một lần nữa thông qua hàm phản ứng xung tổng quát.