ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 127 | THÁNG 10/2016

Thu nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Nguyễn Hồng Hạt

Tóm tắt: Thu nhập ngoài lãi (TNNL) của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM) Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Nhằm góp phần làm rõ hơn các nhân tố tác động đến nguồn thu nhập quan trọng này cùng với tác động của nó đến hiệu quả tài chính (HQTC) của ngân hàng, tác giả thực hiện nghiên cứu thực nghiệm dựa trên dữ liệu của 33 NHTM cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2013. Nghiên cứu chỉ rõ những nhân tố như đặc thù ngân hàng và điều kiện thị trường tác động mạnh đến TNNL của các ngân hàng. Đồng thời, TNNL có tác động tích cực làm tăng HQTC và giảm sự biến động của HQTC.