ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 127 | THÁNG 10/2016

Tác động của tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá chứng khoán Trung Quốc đến Việt Nam

Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá tác động của nền kinh tế Trung Quốc lên các quốc gia châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Bài nghiên cứu làm rõ mối quan hệ kinh tế song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam thông qua tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và chỉ số giá thị trường chứng khoán. Sử dụng phương pháp kiểm định nhân quả Granger và mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số (VECM), bài nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và chỉ số giá chứng khoán (đại diện bởi chỉ số Shanghai composite index - SSEC) tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam.