ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 127 | THÁNG 10/2016

Tác động của quy mô và tập trung thị trường đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trần Chí Chinh, Nguyễn Hữu Tiến

Tóm tắt: Mục tiêu của bài nghiên cứu này là phân tích tác động của quy mô và tập trung thị trường đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Sử dụng dữ liệu từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 20 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2014, nhóm tác giả thực hiện phân tích hồi quy dựa trên dữ liệu bảng cân bằng (Balanced Panel data) thông qua mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy mô và tập trung thị trường có tác động thuận chiều đối với hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam.