ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 165 | THÁNG 12/2019

Tác động của nhiệt điện Vĩnh Tân đến môi trường sống của người dân huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Kim Phước, Nguyễn Quang Thái, Vũ Thị Hải Hà

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của nhiệt điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận đến môi trường sống (MTS) của người dân xung quanh khu vực nhà máy. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến. Dữ liệu được thu thập từ việc khảo sát 246 người dân đã, đang sống và làm việc xung quanh dự án nhiệt điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, với thời gian cư trú từ hai năm trở lên. Kết quả phân tích cho thấy, có ba nhóm yếu tố có tác động đến MTS của người dân là môi trường nước, tiếng ồn từ xe ra vào nhà máy và chất thải, khí thải do nhà máy thải ra môi trường. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị chính sách được đề xuất nhằm giảm tác động không mong muốn từ hoạt động của nhiệt điện Vĩnh Tân đến MTS của cộng đồng dân cư.


The Impact of Vinh Tan Thermal Power Plant on the Living Environment of Local Residents in Tuy Phong District, Binh Thuan Province

Abstract: This study explores the impacts of Vinh Tan Thermo-Power Plant (Tuy Phong District, Binh Thuan Province) on residents surrounding the plant. This study used sampling descriptions statistical method, scale reliability analysis, discovery analysis, and multivariate analysis. The data were collected from 246 residents who have been living and working around the Vinh Tan Thermo-Power Plant at least two years. The findings indicate the three groups of factors affecting the residents: water environment, vehicle noise and emissions from the plant to the environment. Based on the findings, recommendations are made to reducing the impacts of the plant's operations on the living environment of the residents.