Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 161 | THÁNG 08/2019

Tác động của nhà đầu tư nước ngoài đến việc cải thiện hiệu quả thông tin giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Liên Hoa, Huỳnh Bá Thông

Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đối với việc cải thiện hiệu quả thông tin về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng mẫu gồm 94 doanh nghiệp được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2009–2016. Trong bài nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng phương pháp phân tích hai chiều lên mối quan hệ giữa tỷ lệ sở hữu của các tổ chức đầu tư nước ngoài và sự hiệu quả về giá cổ phiếu, đồng thời hai phương pháp hồi quy chính là Pooled OLS và hồi quy dữ liệu theo năm cũng cho ra một kết quả nghiên cứu thống nhất cho thấy: (i) giá cổ phiếu có dấu hiệu ít chệch khỏi bước đi ngẫu nhiên đối với các mã cổ phiếu có sự thay đổi lớn về tỷ lệ sở hữu của các NĐTNN; (ii) các NĐTNN góp phần tích cực đến việc cải thiện hiệu quả thông tin giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2009–2016; và (iii) khi hiệu quả thông tin về giá cổ phiếu được cải thiện cũng có tác động tích cực đến việc thu hút các NĐTNN.


The Impact of Foreign Investors on Improving the Informational Efficiency of the Stock Price in the Vietnamese Stock Market

Abstract: This study investigates the impact of foreign investors on the informational efficiency of the stock price in the Vietnamese stock market. The research uses a sample of 94 firms listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) during the period from 2009 to 2016. In this study, we employ the bivariate analysis of the relationship between foreign ownership and stock price efficiency, controlling for firm size. Besides, two main regressions are Pooled OLS and annual regression show the same result that: (i) stock prices with the large change in the foreign ownership less deviate from the random walks; (ii) foreign investors affect price efficiency positively in Vietnamese stock market during the period from 2009 to 2016; (iii) as the informational efficiency of stock prices is improved, it has a positive impact on attracting foreign investors.