Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 181 | Tháng 4/2021

Tác động của mua bán và sáp nhập đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại – trường hợp ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Hoàng Ngọc Tiến, Hoàng Ngọc Đạt, Đinh Việt Linh, Dương Nguyễn Thanh Tâm

Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu về tác động của hoạt động mua bán và sáp nhập (Merger and Acquisition – M&A) đến khả năng sinh lời (KNSL) của ngân hàng thương mại (NHTM) sau M&A - trường hợp sáp nhập giữa NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và NHTM cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB). Nhóm tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu đồ thị, so sánh và phân tích các chỉ số về KNSL của NHTM (ROE, ROA, NIM, NNM) trước và sau khi sáp nhập; sử dụng kiểm định t (t test) trên phần mềm Stata 14 để so sánh sự khác biệt về KNSL trước và sau sáp nhập của BIDV. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu là nguồn thứ cấp từ Vietstock và Stockbiz trong giai đoạn 2011–2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, KNSL của BIDV sau sáp nhập có xu hướng giảm so với trước khi sáp nhập. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đưa ra một số hàm ý quản trị đối với BIDV nói riêng và các NHTM Việt Nam nói chung; đồng thời đưa ra một số hàm ý chính sách đối với Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam.


The impact of mergers and acquisitions on profitability of commercial banks - Case of Bank for Investment and Development of Vietnam

Abstract: This article examines the impact of mergers and acquisitions (M&A) on the profitability of commercial banks after M&A - a case study of a merger between the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) and the Mekong Delta Housing Development Joint Stock Commercial Bank (MHB). The authors use research methods such as graphs, comparison and analysis of profitability indicators of commercial banks such as ROE, ROA, NIM, NNM before and after the merger; Use the t test in Stata 14 to compare the difference in pre- and post-merger profitability of BIDV. The data source used in the study is secondary from Vietstock and Stockbiz in the period from 2011 to 2019. The research results show that the profitability of BIDV after the merger tends to decrease compared to before the merger. On the basis of the research results, the authors gave some governance implications for BIDV in particular and Vietnamese commercial banks in general; At the same time, it also gives some policy implications for the State Bank of Vietnam (SBV).