Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 163 | THÁNG 10/2019

Tác động của chỉ số PAPI đến tăng trưởng kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nguyễn Kim Phước, Phan Ngọc Thùy Như, Lê Đoàn Quỳnh Như

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm phân tích những tác động của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đến tăng trưởng kinh tế (TTKT) của các tỉnh/thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được thu thập từ niên giám thống kê và kết quả công bố chỉ số PAPI của tám tỉnh/thành phố Vùng KTTĐPN trong giai đoạn 2011–2018. Số quan sát tương ứng là 64. Bằng kỹ thuật phân tích hồi quy dữ liệu bảng với biến phụ thuộc là TTKT (GDP), nghiên cứu đã tìm thấy ba trong tám yếu tố có ảnh hưởng đến TTKT. Dựa vào kết quả nghiên cứu, các hàm ý chính sách được đề xuất nhằm giúp cho chính quyền địa phương có thể thúc đẩy TTKT thông qua việc nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công.


The Effect of the Papi Index on the Economic Growth in Southern Vietnam Key Economic Zone

Abstract: The objective of the study is to find out the impact of the public administration and performance index (PAPI) on the economic growth in Southern Vietnam’s key economic zones. The study uses secondary data collected from the statistical yearbook and the publication of PAPI index of eight provinces during the period of 2011–2015 (eight years). There are 64 observations used in the study. By using panel data regression analysis and the dependent variable (GDP), the study found that three out of the eight factors have impacts on economic growth. These empirical results revealed that policymakers should promote the economic growth of Southern Vietnam's key economic zone by improving public administration and performance.