ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 165 | THÁNG 12/2019

Tác động của cạnh tranh và chấp nhận rủi ro đến hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Trí Minh

Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của môi trường cạnh tranh và việc chấp nhận rủi ro (CNRR) đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng dữ liệu báo cáo tài chính (BCTC) của 31 ngân hàng thương mại (NHTM) trong giai đoạn 2006–2017 và ước lượng mô hình bằng GMM hệ thống. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ ngược chiều giữa tính tập trung trong hệ thống ngân hàng với hiệu quả hoạt động. Điều này có nghĩa là môi trường cạnh tranh càng thấp thì hiệu quả hoạt động càng kém. Trong khi đó, CNRR trong hoạt động cho vay càng lớn thì hiệu quả hoạt động càng cao. Hơn nữa, mối quan hệ này không thay đổi trong môi trường cạnh tranh thấp.


The Impacts of Competition and Risk Taking on Performance of Vietnamese Commercial Banks

Abstract: This research analyzes how the state of competition and risk taking affects the performance of Vietnamese banks. The authors extracted data from financial statements of 31 commercial banks in the country from 2006 to 2017. The results, obtained by using system generalized moments of method (GMM), show an inverse relationship between concentration in the banking sector and banks’ performance. In other words, the lower the competition, the worse bank performance will be. On the other hand, more risk taking in lending activities leads to better performance and this relationship is not affected by low competition.