ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 172 | tháng 7/2020

Tác động bất đối xứng của tỷ giá đến cán cân thương mại: Hàm ý của đặc điểm quốc gia

Phạm Thị Tuyết Trinh, Lê Hoàng Long

Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích tác động bất đối xứng của tỷ giá đến cán cân thương mại (CCTM) của 45 quốc gia khác nhau về các đặc điểm kinh tế về mức phát triển, chế độ tỷ giá, độ mở nền kinh tế và đa dạng hoá xuất khẩu. Bằng cách sử dụng phương pháp phân phối trễ tự hồi qui (ADRL) phi tuyến, nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của tỷ giá đến CCTM mang tính bất đối xứng. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy tác động vượt trội nhất quán của tỷ giá tăng hoặc tỷ giá giảm tại các nền kinh tế. Liên quan đến đặc điểm kinh tế, tác động của tỷ giá đến CCTM mạnh hơn ở các nước phát triển so với nước đang phát triển và tỷ giá không có ảnh hưởng đến CTTM tại các nền kinh tế có độ mở thấp. Phá giá nội tệ nhằm mục đích cải thiện CCTM cho thấy xảy ra tại các nước đa dạng hoá xuất khẩu cao và không xảy ra tại các nước đa dạng hoá xuất khẩu thấp.


Asymmetric Impact of Exchange Rate on Trade Balance: How Do Country Characteristics Imply?

Abstract: The study investigates the asymmetric impact of the exchange rate on aggregate trade balance of 45 countries taking account of country characteristics, including development, exchange rate system, openness, and export diversification. Employing non-linear autoregressive distributed lag (ARDL) methodology; the study comes to several findings. First, the exchange rate does have an asymmetric impact on aggregate trade balance across countries in both the short and long-run. However, either appreciation or depreciation shows a consistent superior effect on the trade balance in comparison with the other. Second, although results among country groups of development, exchange rate regime or openness are not obviously different, developed countries show the more powerful impact of exchange rate than developing countries on the average and insignificant effects of exchange rate on trade balance are found only in low openness countries. Finally, currency depreciation to improve trade balance widely works in higher diversified exporters but does not work in lower diversified exporters.