ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 106+107 | THÁNG 01+02/2015

Sự phù hợp của lý thuyết trật tự phân hạng tại Việt Nam

Trần Nguyễn Anh Minh, Võ Hồng Đức

Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết này nhằm đánh giá tổng quan bức tranh của nền kinh tế Việt Nam năm 2014 và dự báo triển vọng kinh tế năm 2015. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng, thúc đẩy cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh là mục tiêu trung tâm và cũng là giải pháp đột phá mà nền kinh tế Việt Nam cần hướng đến trong năm 2015 và các năm tiếp theo.