Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 129 | THÁNG 12/2016

Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực - yếu tố then chốt tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Phạm Đức Chính

Tóm tắt: Nhân dân tệ của Trung Quốc (CNY) được sử dụng ngày càng phổ biến trong hoạt động thanh toán, đầu tư và dự trữ quốc tế. Nghiên cứu cho thấy những kết quả đạt được trong quá trình quốc tế hóa CNY của Trung Quốc. Bài viết cũng phân tích tác động của quá trình này đến an ninh tài chính của Việt Nam qua việc xem xét ảnh hưởng của nó đến tình hình đầu tư, xuất nhập khẩu và tỷ giá hối đoái của Việt Nam. Cuối cùng, bài viết đã gợi ý một số giải pháp nhằm giảm bớt tác động bất lợi của quá trình quốc tế hóa CNY đến an ninh tài chính của Việt Nam.