ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 165 | THÁNG 12/2019

Rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh

Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Nhi

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng (RRTD) đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh (VietinBank Trà Vinh). Nghiên cứu tiến hành khảo sát 112 hồ sơ tín dụng khách hàng cá nhân. Phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistic được sử dụng để đánh giá mức độ tác động của các yếu tố. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố lịch sử vay vốn có nợ quá hạn và ngành nghề nông nghiệp/thủy sản có ảnh hưởng thuận chiều với RRTD. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn vay, kinh nghiệm khách hàng, thâm niên chuyên viên quan hệ khách hàng, tần suất kiểm tra giám sát có mối quan hệ tỷ lệ nghịch đối với RRTD.


Credit Risks for Private Clients at the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Tra Vinh Branch

Abstract: The study aims to identify factors affecting credit risks for private clients at the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Tra Vinh branch. The sample consists of 112 credit profiles of individual clients. Analytical method of the binary logistic regression is used to assess impacts of the factors. The results showed that clients who have past overdue debts and occupation of agriculture/fisheries have a positive influence on credit risks. However, factors including the efficiency of loans, client experience, seniority of customer relationship officers, and frequency of monitoring and supervision have an inverse relationship with credit risks.