Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 163 | THÁNG 10/2019

Quy mô công ty, đòn bẩy tài chính và thành quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Phùng Đức Nam, Lê Thị Phương Vy

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của quy mô lên mối quan hệ giữa đòn bẩy và thành quả hoạt động ở các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng một mẫu bao gồm 328 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2009–2017. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm được ước lượng bằng mô hình hồi quy đa biến cho dữ liệu bảng theo phương pháp GMM hệ thống (system GMM). Kết quả cho thấy rằng, quy mô có tác động lên mối quan hệ giữa đòn bẩy và thành quả doanh nghiệp. Cụ thể, ảnh hưởng tiêu cực của đòn bẩy tài chính (ĐBTC) lên thành quả công ty mạnh hơn ở các công ty có quy mô lớn nhưng giảm ở các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.


Firm Size, Financial Leverage, and Firm Performance of Vietnamese Listed Firms

Abstract: The purpose of this study is to provide empirical evidence of the impact of firm size on the relationship between financial leverage and firm performance of listed companies in Vietnam. Using a sample of listed firms on Ho Chi Minh City Stock Exchange and Hanoi Stock Exchange during the period from 2009 to 2017, the research employs a multivariate regression model for panel data - the system GMM estimation. The results of the research show that firm size has an impact on the relationship between leverage and enterprise performance. Specifically, the negative impact of financial leverage on firm performance is stronger in large firms, but lesser in small firms.