Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 129 | THÁNG 12/2016

Quốc tế hóa nhân dân tệ và tác động của nó đến an ninh tài chính Việt Nam

Lê Phan Thị Diệu Thảo, Lê Thị Thúy Hằng

Tóm tắt: Bài nghiên cứu sử dụng mô hình BMA (Bayesian Model Averaging) để phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến khả năng khủng hoảng của hệ thống ngân hàng (HTNH) Việt Nam. Trước hết, bằng phương pháp chỉ số đổ vỡ khu vực ngân hàng, tác giả xác định, khủng hoảng HTNH tại Việt Nam xảy ra từ tháng 01/2009 đến tháng 5/2009 và từ tháng 5/2011 đến tháng 12/2014. Sau đó, thông qua việc ứng dụng mô hình BMA, tác giả chỉ ra các biến số kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng quyết định đến khả năng khủng hoảng của HTNH Việt Nam trong giai đoạn 01/2002-12/2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năm yếu tố mạnh nhất tác động đến khả năng khủng hoảng của HTNH Việt Nam là tín dụng nội địa/GDP, lạm phát, lãi suất thực, độ lệch tỷ giá thực và chỉ số sản xuất công nghiệp. Cuối cùng, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm thực hiện tốt công tác cảnh báo sớm khủng hoảng HTNH Việt Nam.