ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 122 | THÁNG 5/2016

Quản trị công ty niêm yết kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thế Bính

Tóm tắt: Xây dựng và thực thi các nguyên tắc quản trị hướng tới cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan, qua đó đảm bảo cho sự hoạt động tốt của công ty và quyền lợi của cổ đông là mục tiêu qua trọng trong quản trị công ty (QTCT) niêm yết. Tuy nhiên, hoạt động này tại các công ty niêm yết của Việt Nam chưa được đánh giá cao. Chính vì vậy, hoàn thiện QTCT niêm yết hướng tới những chuẩn mực quản trị hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế và khu vực là một trong những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Bài viết được thực hiện dựa trên những khảo cứu về kinh nghiệm trong hoạt động QTCT niêm yết của Australia và Thái Lan qua đó, rút ra một số bài học cho Việt Nam liên quan đến sự đa dạng và tính độc lập của HĐQT, hoàn thiện hành lang pháp lý, minh bạch và các yêu cầu thông tin báo cáo, đẩy mạnh hoạt động đào tạo.