ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 153 | THÁNG 12/2018

Phát triển dịch vụ fintech trong hoạt động ngân hàng từ thực tiễn pháp luật Việt Nam

Viên Thế Giang

Tóm tắt: Bài viết đánh giá những quy định pháp luật liên quan đến cung ứng dịch vụ tài chính công nghệ (fintech) của các tổ chức tín dụng (TCTD). Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam đang nỗ lực trong việc xây dựng khuôn khổ pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ fintech của các TCTD, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, vừa bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD.


Developing Financial Technology Services in Banking Operations from Practical Vietnamese Laws

Abstract: This paper evaluates the law on provision of financial technology services by credit institutions. We found that, Vietnam continues improving its legal framework to govern the provision of financial technology services by credit institutions to fulfill the needs of customers and guarantee the safety of the credit institutions system.