ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 153 | THÁNG 12/2018

Phát huy lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc phá vỡ rào cản tài chính toàn diện tại Việt Nam

Đỗ Thị Hà Thương, Lê Đình Luân

Tóm tắt: Trong xu thế hiện nay, tài chính toàn diện (TCTD) (financial inclusion - FI) được coi là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững. TCTD sẽ giúp người có thu nhập thấp tiếp cận dịch vụ ngân hàng để tìm được nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện cuộc sống và thoát nghèo. Tuy nhiên, trong thời gian qua, số lượng người có thu nhập thấp tiếp cận được nguồn vốn từ các ngân hàng là rất khiêm tốn do những rào cản về tài sản đảm bảo, thủ tục,… Sự phát triển nhanh chóng của cách mạng công nghiệp 4.0 với kỳ vọng sẽ giúp những tổ chức tín dụng phát triển các kênh cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, xóa bỏ rào cản về không gian và thời gian, cho phép cung cấp dịch vụ tài chính với chi phí rẻ hơn và đến được với tất cả khách hàng ở mọi vùng miền đất nước.


Boosting the Advantages of Industrial Revolution 4.0 in Removing Barriers of Financial Inclusion in Vietnam

Abstract: Recently, financial inclusion has been regarded as an important pillar of economic growth and sustainable alleviation of poverty. Financial inclusion enables low-income people to have access to banking services to obtain funds for business investment, which will help them to improve their living standard and lift themselves out of poverty. However, the number of low-income people who received funds from banks is very limited due to barriers of collateral or procedures… The rapid development of industry revolution 4.0 is expected to help financial organisations develop channels for delivering e-banking services, remove barriers in time and distance, and supply financial services with low costs to clients from all over the country.