Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 129 | THÁNG 12/2016

Nhân tố chung của lạm phát ASEAN

Phạm Thị Tuyết Trinh

Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung vào mối quan hệ giữa tính độc lập của hội đồng quản trị (HĐQT) và thành quả công ty. Kết quả phân tích cho thấy tính độc lập của thành viên HĐQT có tác động tích cực lên thành quả công ty. Tác động tích cực này xuất hiện chỉ cần HĐQT bắt đầu có ít nhất một thành viên độc lập. Điều này ủng hộ cho lập luận về sự gia tăng tính minh bạch và kiểm soát của thành viên độc lập trong HĐQT đối với hoạt động quản trị công ty và từ đó giúp gia tăng thành quả.