Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 181 | Tháng 4/2021

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phân cấp tài khóa và xung đột đất đai: Minh chứng thực nghiệm tại một số tỉnh thành ở Việt Nam

Diệp Gia Luật, Trần Trung Kiên

Tóm tắt: Tranh chấp đất đai ngày càng tăng và là một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều bất ổn xã hội. Bài nghiên cứu hướng đến kiểm định mối quan hệ giữa dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phân cấp tài khóa và tình hình xung đột đất đai tại 19 địa phương miền Nam Việt Nam giai đoạn 2012–2017. Dựa trên dữ liệu bảng và phương pháp GLS, kết quả nghiên cứu hàm ý, FDI và phân cấp tài khóa làm trầm trọng hóa xung đột đất đai. Trong khi thể chế chưa có tác động rõ ràng, tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người có xu hướng tác động tích cực đến xung đột đất đai. Từ cơ sở này, nhóm tác giả đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn FDI, phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế địa phương bền vững.


Foreign Direct Investment, Fiscal Decentralization and Land Conflicts: Empirical Evidence Ffrom Many Provinces in Vietnam

Abstract: Land disputes are one of the main causes of many social unrest. This article aims to examine the relationship between foreign direct investment (FDI), fiscal decentralization and land conflicts in 19 southern provinces of Vietnam during the period 2012 – 2017, on panel data and GLS model. Research results show that FDI and fiscal decentralization is bare for land conflicts. While institutions do not have a clear effect, growth in per capita income tends to have a positive effect on land conflicts. From this basis, the author proposes some policy recommendations to promote the efficiency of FDI capital, fiscal decentralization, and sustainable local economic growth.