ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 138 | THÁNG 9/2017

Nghiên cứu thực nghiệm các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hồ Thị Lam, Trần Đức Hiếu, Bùi Nguyễn Trúc Anh, Hồ Kiều Anh, Lê Đức Duy Anh, Nguyễn Thanh Tú

Tóm tắt: Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam. Sử dụng dữ liệu từ các báo cáo tài chính của các ngân hàng, và Thống kê tài chính quốc tế (IFS) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giai đoạn 2007-2015, với mô hình bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS), nghiên cứu tìm thấy, tỷ suất vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, thị phần, tỷ suất chi phí hoạt động trên tổng tài sản và tỷ suất chi phí dự phòng rủi ro trên tổng nợ là các nhân tố quan trọng tác động đến HQHĐ của các NHTM Việt Nam. Trong đó, mối quan hệ giữa HQHĐ của ngân hàng và quy mô, tỷ suất vốn vay trên tiền gửi và tổng sản phẩm quốc nội là dương, củng cố lẫn nhau. Ngược lại, thời gian hoạt động, tỷ suất chi phí dự phòng rủi ro trên tổng nợ và tỷ suất chi phí hoạt động trên tổng tài sản có tác động ngược chiều đến HQHĐ của các NHTM Việt Nam. Kết quả nghiên cứu giúp gợi ý một số chính sách đối với các nhà quản trị trong việc nâng cao HQHĐ của các ngân hàng.


Factors affecting the performance of commercial banks in Vietnam

Abstract: This paper aims to clarify factors affecting the performance of Vietnam’s commercial banks. Using microeconomic data (collected from annual reports of banks) and macroeconomic data (from International Monetary Fund - IMF and International Financial Statistics - IFS) in the period of 2007-2015, with the FGLS model, the results show that total equity to total assets ratio, market share, operating cost to total assets ratio and loan loss provisions to total loans ratio are important factors that affect the performance of Vietnam’s commercial banks during the study period. The relationship of bank’s performance with assets size, total loans to total deposits ratio, gross domestic product is positive. However, age, loan loss provisions to total loans ratio, operating cost to total assets have a negative and significant impact on bank efficiency. The results help suggesting several policies for bank managers to improve bank performance.