ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 122 | THÁNG 5/2016

Nghiên cứu những khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lê Thị Chúc Ly, Lê Chí Minh

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu những khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính như phân tích tình huống, phân tích nội dung và phỏng vấn chuyên gia; nghiên cứu đã chỉ ra những rào cản từ năng lực tài chính của các DNVVN cũng như từ việc thực thi chính sách hỗ trợ DNVVN của ngân hàng. Dựa trên kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số khuyến nghị về phía doanh nghiệp và ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho các DNVVN tiếp cận vốn ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh.