Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 129 | THÁNG 12/2016

Mối quan hệ giữa vị thế tài sản nước ngoài ròng và sự phát triển tài chính – Trường hợp các nước đang phát triển ở Châu Á

Huỳnh Thị Phượng Lan, Nguyễn Thị Liên Hoa, Lê Thị Hồng Minh

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm dự báo sự biến động của giá dầu thế giới. Với dữ liệu chuỗi giá dầu thô WTI giao ngay hàng ngày được thu thập từ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ trong giai đoạn từ ngày 02/01/1986 đến ngày 25/4/2016, nhóm tác giả thực hiện ước lượng các dạng mô hình GARCH(1,1), EGARCH (1,1), GJR – GARCH (1,1) theo bốn quy luật phân phối khác nhau: quy luật phân phối chuẩn, quy luật phân phối Student-t, quy luật phân phối sai số tổng quát GED, quy luật phân phối Student-t lệch. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình EGARCH (1,1) theo quy luật phân phối Student-t cho kết quả dự báo tốt nhất. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra, mức độ biến động của giá dầu thô trong tương lại có thể được dự báo bằng mức độ biến động giá của nguyên liệu này trong quá khứ đồng thời các cú sốc tăng giảm giá trên thị trường dầu thô có ảnh hưởng tương đối nhỏ đến biến động của giá dầu thô.