ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 106+107 | THÁNG 01+02/2015

Mối quan hệ giữa độ biến động giá và lợi nhuận chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Trương Đông Lộc, Võ Quốc Anh, Võ Văn Dứt

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua lại cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu công bố mua lại cổ phần trên thị trường tự do trong giai đoạn 2008-2013 của 291 doanh nghiệp, nghiên cứu tìm thấy động cơ đằng sau các quyết định mua lại của nhà quản lý bao gồm việc điều chỉnh cấu trúc vốn, phân phối tiền thặng dư và tiến trình thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp niêm yết. Bên cạnh đó, công ty có quy mô càng lớn càng có khả năng mua lại cổ phần cao hơn. Trong khi đó nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng hỗ trợ cho quyết định mua lại cổ phần do cổ phần bị định dưới giá như nhiều nghiên cứu trước đây, đồng thời cũng không tìm thấy bằng chứng cho thấy mua lại cổ phần có thể thay thế cho cổ tức tiền mặt.