ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 137 | THÁNG 08/2017

Mối liên kết giữa tỷ giá hối đoái và giá chứng khoán tại Việt Nam: bằng chứng từ phép biến đổi Wavelet

Huỳnh Thị Thúy Vy

Tóm tắt: Bài nghiên cứu phân tích mối liên kết giữa giá chứng khoán và tỷ giá hối đoái (TGHĐ) tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2011 bằng việc sử dụng phép biến đổi Wavelet rời rạc phủ toàn diện (Maximal overlap discrete wavelet transform - MODWT) và Wavelet Coherence. Kết quả cho thấy, có sự phụ thuộc âm giữa giá chứng khoán và TGHĐ. Tuy nhiên, sự biến động trong TGHĐ gây nên sự thay đổi của giá chứng khoán nhưng chỉ ở mức độ thấp. Kết quả này đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư, nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam trong việc giải thích các luồng thông tin giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán (TTCK).


The linkage between exchange rate and stock price in Vietnam: a Wavelet based approach

Abstract: This study investigates the linkage between stock price index and exchange rate in Vietnam from 2008 to 2011, uses wavelet transform, more specifically wavelet coherence and maximum overlap discrete wavelet transform (MODWT). The findings show that: (a) there is negative dependence between stock price index and exchange rate, (b) the exchange rate leads stock price index but a little significance level. This empirical research may have several implications for traders, portfolio managers and policymakers. It can be helpful for them in explaining the flow of information between foreign exchange and stock market.