ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 153 | THÁNG 12/2018

Mô hình khuôn khổ pháp lý Sandbox dành cho công ty công nghệ tài chính

Đào Mỹ Hằng

Tóm tắt: Hiện nay, hành lang pháp lý trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng không còn bắt kịp tốc độ phát triển đổi mới sáng tạo đối với những sản phẩm dịch vụ công nghệ tài chính mang tính cách mạng. Để có thể thúc đẩy phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ công nghệ tài chính, gia tăng khả năng tiếp cận, cân bằng giữa quy mô của doanh nghiệp với khối lượng quy định pháp lý cần tuân thủ, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng, các nhà nghiên cứu, chuyên gia, hoạch định chính sách thể hiện mức độ quan tâm lớn trong việc tìm hiểu và xây dựng một khuôn khổ pháp lý hiện đại “Regulatory Sandbox” phù hợp với tình hình mới.


Sandbox Framework for Fintech Companies

Abstract: International and Vietnam legal corridors are no longer catching up with the pace of innovative development for revolutionary financial technology products and services. In order to promote the development of financial services, increase the accessibility and balance between the size of enterprises and the volume of legal regulations to be complied with while protecting consumers, researchers, experts, and policymakers show great interests in understanding and developing a modern regulatory framework "Regulatory Sandbox" in line with the new economic climate.