ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 153 | THÁNG 12/2018

Lợi ích và thách thức ứng dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực giáo dục

Nguyễn Quốc Khánh

Tóm tắt: Blockchain hay sổ cái phân tán, công nghệ liên quan đến Bitcoin cryptocurrency đang trở thành một vấn đề nóng được nhiều lĩnh vực quan tâm và giáo dục không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, so với các ngành khác, sự quan tâm về đổi mới công nghệ trong lĩnh vực giáo dục của các nhà nghiên cứu và quản lý hiện nay còn rất thấp với tâm lý e dè, nghi ngại. Nếu các nhà giáo dục cần chú ý đến cơ sở dữ liệu phân tán này thì họ nên biết những điều gì? Dựa trên sự tổng hợp ý kiến của các nhà nghiên cứu, bài viết phân tích và đánh giá tiềm năng của blockchain nhằm đưa ra các hàm ý chính sách cho sự phát triển của xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục.


Blockchain – Technology for Changes of Future Education

Abstract: Blockchain, the underlying technology behind the crypto currency Bitcoin, is becoming a prominent topic in various fields, including education. However, comparing to other fields, the interest of educators in blockchain still remains relatively low, and reluctant is still the dominant attitude of the majority of researchers and administrators. Therefore, if educators want to explore the possibilities of blockchain application, what about this technology trend should they know? This paper is based on the results and opinions of numerous researchers, to analyse and evaluate the potential of blockchain in the field of education and from that policy implications are proposed for social development.