ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 172 | tháng 7/2020

Lập quyết định so với kiểm định: Một sự thay đổi trong nghiên cứu thực nghiệm?

William M. Briggs, Hung T. Nguyen

Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng kết và đưa ra sự ủng hộ cho thông điệp chính của Manski trong “Statistical decision theory should supplant hypothesis tesing” (Manksi, 2019; xem thêm Manski, 2020). Các quyết định nên thay thế cho kiểm định. Sự xem xét này nên làm lợi cho các thực hành viên trong nghiên cứu thực nghiệm về kinh tế và thống kê nói chung. Chúng tôi nhấn mạnh rằng Lý thuyết Quyết định của Wald nên được dùng trong nghiên cứu thực nghiệm thay vì trong kiểm định giả thiết “truyền thống” (cả kiểm định tần suất và  kiểm định Bayes (frequentist and Bayesian testing)), bởi vì kiểm định giả thiết chỉ cách đưa ra quyết định “hàng loạt” (one-sized-fits-all). Mục tiêu của nghiên cứu thực nghiệm là đưa ra những quyết định tối ưu, và cũng khả thi để đưa ra quyết định mà không cần đến việc kiểm định.


Decision Making versus Testing: A Changing of the Guards in Empirical Research?

Abstract: In this paper we will elaborate and give support to Manski’s central message in “Statistical decision theory should supplant hypothesis tesing" (Manksi [15]; see also Manski [16]). Decisions should take the place of testing. This review should benefit practioners in empirical research of econometrics and in statistics in general. We emphasize that Wald’s Statistical Decision Theory should be used in empirical research instead of “traditional" hypothesis testing (both frequentist and Bayesian testing), since hypothesis testing is only a one-sized-fits-all way to make decisions. The goal of empirical research is to make optimal decisions, and it is possible to make decisions without using testing.