Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 129 | THÁNG 12/2016

Kiểm soát tín dụng xanh góp phần phát triển hoạt động ngân hàng xanh tại Việt Nam

Nguyễn Thị Loan

Tóm tắt: Bài nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa vị thế tài sản nước ngoài ròng (Net foreign assets position - NFA) và sự phát triển tài chính của 10 nước đang phát triển châu Á trong giai đoạn 1973-2013. Với phương pháp ước lượng PMG (Pooled Mean Group), kết quả nghiên cứu cung cấp các bằng chứng thực nghiệm cho thấy, sự phát triển tài chính (được đo lường thông qua tỷ lệ tín dụng tư nhân/GDP và hệ số tiền gửi ngân hàng trên tín dụng ngân hàng) góp phần làm giảm vị thế tài sản nước ngoài ròng trong dài hạn của một quốc gia, từ đó làm giảm sự mất cân đối toàn cầu hiện nay.