Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 129 | THÁNG 12/2016

Khả năng khủng hoảng của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng mô hình nhân tố ẩn động để khám phá sự tương đồng trong diễn biến lạm phát tại các nước Đông Nam Á (ASEAN) thông qua ước lượng và tác động của nhân tố chung đến quá trình lạm phát trong mỗi nước. Sử dụng dữ liệu tần suất quý trong giai đoạn 1996-2015 và phương pháp Kalman trong nghiên cứu, tác giả đi đến kết luận rằng tồn tại nhân tố chung tác động đến lạm phát tại các nước ASEAN ở những mức độ khác nhau. Phân tích phương sai cho thấy, ở mức trung bình, biến động nhân tố chung giải thích 41,02% biến động lạm phát chung của ASEAN. So với các nền kinh tế khác, Việt Nam chịu tác động của nhân tố chung mạnh hơn do có nền kinh tế mở cửa với tốc độ nhanh, tỷ giá kém linh hoạt và giải quyết vấn đề "bộ ba bất khả thi" theo hướng giảm độc lập tiền tệ để gia tăng hội nhập tài chính và duy trì ổn định tỷ giá.