Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 181 | Tháng 4/2021

Hoạt động ngân hàng Việt Nam: Người gửi tiền có phải là kênh giám sát hiệu quả?

Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá kỷ luật thị trường (KLTT) đến từ người gửi tiền tại Việt Nam sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007–2009. Dựa trên bộ dữ liệu giai đoạn 2010–2019 của 19 ngân hàng thương mại (NHTM) niêm yết tại Việt Nam, kết quả thực nghiệm của nhóm tác giả cho thấy bằng chứng về sự tồn tại kỷ luật của người gửi tiền, tuy vậy ở mức độ yếu và thể hiện tương đối mờ nhạt đối với các ngân hàng lớn. Kết quả cũng chỉ ra rằng, người gửi tiền dường như nhạy cảm với các biến số vĩ mô đại diện cho rủi ro hệ thống, đặc biệt là tăng trưởng GDP và tỷ giá nhưng ít phản ứng hơn với các biến số đại diện rủi ro ngân hàng. Từ những điều này, nhóm tác giả hy vọng bài viết sẽ đóng góp thêm vào dòng nghiên cứu KLTT ngành ngân hàng Việt Nam dưới góc độ giám sát của người gửi tiền.


Vietnamese banking operations: Is the depositors an effective channel for monitoring?

Abstract: This paper carry out considering depositors discipline in Vietnamese banking after the financial crisis 2007 – 2009. Based on the data of 19 comercial banks listed in Vietnam from 2010 to 2019, our empirical results suggest that although evidence of depositors discipline are weak, however, present slightly than in large banks. The results also indicate that depositors appear to be sensitive to macroeconomic variables representing systemic risks particularly growth GDP and exchange rate, but less responsive to bank risk variables. Overall, we hope our study contribute to the literature of market discipline in Vietnamse banking under the monitoring of depositors.