Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 161 | THÁNG 08/2019

Giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Phạm Thanh Nhật

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích những hạn chế về thể chế pháp luật cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam qua hai vấn đề cơ bản nhất là hoạt động quản lý, giám sát và hệ thống văn bản pháp luật. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc phân tích, đánh giá các số liệu thống kê từ lúc TTCK Việt Nam chính thức hoạt động trong giai đoạn 1996–2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hạn chế lớn nhất về thể chế hiện nay là công tác giám sát chưa chặt chẽ và sự phối hợp giám sát giữa các cơ quan quản lý chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, công tác xây dựng văn bản còn nhiều bất cập cũng là rào cản lớn cho sự phát triển của TTCK Việt Nam. Trên cơ sở các kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật cho TTCK Việt Nam.


Solutions to Complete Legal Institutions for The Securities Market in Vietnam

Abstract: The paper focuses on presenting limitations of legal institutions for the stock market in Vietnam through the two most fundamental issues of the management, supervision and legal documents system. The study was conducted based on the analysis and evaluation of data and statistics since the securities market in Vietnam was officially operated in 1996 to 2018. The results of the study show that the biggest constraint on current institutions is that monitoring is not yet strict and the coordination between management agencies is not synchronized. Besides, the construction of documents is still inadequate, which causes a large barrier to the development of Vietnam's stock market. Based on the analytical results, the study proposes several solutions to complete the legal institutions for the Vietnamese stock market.