ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 153 | THÁNG 12/2018

Đề xuất mô hình kinh doanh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh fintech

Nguyễn Văn Điệp, Lê Cát Vi, Ngô Thọ Thiện

Tóm tắt: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đã cho ra đời nhiều mô hình kinh doanh mới và đang dần chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Làn sóng fintech là một ví dụ điển hình. Các nghiên cứu đã cho thấy, fintech sẽ định dạng lại ngành công nghiệp tài chính ngân hàng trên toàn cầu. Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình hội nhập, tích hợp các giá trị cốt lõi của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư vào sự phát triển kinh tế-xã hội nên không thể đứng ngoài làn sóng fintech này. Bài viết tập trung vào những tác động của fintech trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trên cơ sở những tác động này, bài viết đề xuất mô hình kinh doanh cho các ngân hàng truyền thống tại Việt Nam trong thời đại kỹ thuật số, đặc biệt là nhìn từ ảnh hưởng của fintech.


A Business Model Proposal for Vietnamese Commercial Banks in The Context of Fintech

Abstract: The industrial revolution 4.0 has created many new business models which are gradually taking over the global market. Among these models, fintech is a popular example. Some researches have shown that fintech reforms the financial technology as well as finance industry. Vietnam is integrating core values of the industrial revolution such as socio-economic development and becoming a significant market for fintech developers. This article focuses on the effects of fintech in the field of banking and finance. Based on these effects, the article suggests a business model for traditional banks in Vietnam in the digital age, especially from the influence of fintech.