ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 106+107 | THÁNG 01+02/2015

Đa dạng hóa thu nhập và các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt nam

Hồ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Cành

Tóm tắt: Nghiên cứu này chỉ ra rằng, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể sở hữu những lợi thế cạnh tranh (LTCT) như chi phí thấp và khác biệt hóa. LTCT là yếu tố quyết định cho lựa chọn một chiến lược kinh doanh thành công. Nguồn nhân lực (NNL) là một LTCT then chốt của doanh nghiệp. Các chiến lược, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp được xây dựng và phát triển dựa trên các lợi thế của NNL. NNL trở thành động lực chủ yếu để hình thành các chiến lược, chính sách của doanh nghiệp. NNL là tài sản lớn nhất và cũng quan trọng nhất của mỗi tổ chức. Có thể cho rằng, đội ngũ nhân lực là nguồn lực của mọi nguồn lực. NNL là nguồn gốc của lợi thế chi phí thấp và khác biệt hóa. Đầu tư cho nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư đúng đắn, sáng suốt và khả năng sinh lời cao nhất mà doanh nghiệp muốn đi đúng hướng. Giá trị của việc sở hữu một đội ngũ nhân sự chất lượng cao và tâm huyết với tổ chức chính là thành công nhìn thấy được từng ngày trong xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.