Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 161 | THÁNG 08/2019

Crowdfunding: mô hình, chính sách và phát triển tại Việt Nam

Hà Văn Dương

Tóm tắt: Huy động vốn cộng đồng (Crowdfunding) với các mô hình đa dạng đã tạo thuận lợi phát triển Crowdfunding tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Crowdfunding đã bắt đầu trong những năm gần đây và có những đóng góp vào cung ứng các dịch vụ tài chính. Bài viết phân tích, tổng hợp, tiếp cận lý luận và thực tiễn về các mô hình, chính sách phát triển Crowdfunding tại Việt Nam; xác định các mô hình đang được vận hành, các chính sách điều tiết và mức độ phát triển hoạt động Crowdfunding tại Việt Nam. Đồng thời, đề xuất các giải pháp góp phần phát triển đa dạng mô hình Crowdfunding tại Việt Nam.


Crowdfunding: Model, Policy and Development in Vietnam

Abstract: Crowdfunding diverse models have facilitated crowdfunding development in many countries. In Vietnam, crowdfunding has begun in recent years, with contributions to the provision of financial services. This article analyzes, synthesizes, approaches the theory and practice on the models and development policies for crowdfunding in Vietnam; defining the crowdfunding models being operated, regulatory policies for the crowdfunding operations and crowdfunding activity development levels in Vietnam. At the same time, this article proposes solutions to the development of the crowdfunding diverse models in Vietnam.