ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 165 | THÁNG 12/2019

Chủ thể vay vốn trên hợp đồng tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân

Nguyễn Thị Dịu Hiền

Tóm tắt: Chủ thể của hợp đồng nói chung và hợp đồng tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng là một trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Qua tìm hiểu thực tế cũng như nghiên cứu các bản án điển hình của toà án, tác giả nhận thấy có rất nhiều tranh chấp giữa QTDND và người vay có liên quan đến chủ thể vay vốn trên hợp đồng tín dụng. Xác định đúng bên vay trên hợp đồng giúp cho QTDND tránh được những rủi ro kinh tế lẫn pháp lý như hợp đồng vô hiệu, khó khăn hoặc không thu hồi được gốc và lãi của khoản vay. Bài viết nêu ra quy định của pháp luật về chủ thể vay vốn tại QTDND, phân tích hậu quả pháp lý trong trường hợp xác định không đúng chủ thể vay vốn trên hợp đồng tín dụng tại QTDND. Từ đó, tác giả đưa ra một số lưu ý trong việc xác định chủ thể vay vốn trên hợp đồng tín dụng tại QTDND.


Borrowers on Loan Agreements at Public Credit Funds

Abstract: Participants of contracts in general and credit contracts in particular at public credit funds are one of the effective conditions of the contracts. Through empirical research as well as classic legal cases, the author found that there are many disputes between public credit funds and borrowers related to participants of the credit contracts. Correctly determining the borrower of the contract helps credit funds avoid both economic and legal risks such as invalid, difficult or irrevocable contracts of the loan. This paper presents legal regulations of borrowers at public credit funds. Also, the writer provides important notes on determining the borrower of the credit contract.