Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 181 | Tháng 4/2021

Chiến lược thu hút nguồn vốn FDI trong giai đoạn “Bình thường mới”

Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Minh Nhật

Tóm tắt: Trong giai đoạn 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong việc thu hút vốn FDI; ước tính nguồn vốn tăng gần 1.000% trong giai đoạn này (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2018). Tuy nhiên, dù đang đạt được những kết quả ấn tượng, Việt Nam hiện nay đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc duy trì khả năng cạnh tranh và thu hút nguồn vốn FDI trong điều kiện mới, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả trình bày những xu hướng quan trọng làm thay đổi bối cảnh chiến lược đối với nguồn vốn FDI, từ đó đề xuất và kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm thu hút nguồn vốn FDI trong bối cảnh mới.  

Tài liệu tham khảo:

  1. Baker, P., Vanzetti D., & Pham, L. H. (2014). Sustainable impact assessment: EU-Vietnam FTA. Hanoi: MUTRAP IV.
  2. Baur, C. & Wee, D. (2015). Hành động Tiếp theo của Sản xuất: Văn phòng Munich của McKinsey.
  3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2018). Chiến lược và định hướng chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018 – 2030. 
  4. Đặng Hoài Linh (2020). Thu hút vốn FDI vào Việt Nam trong giai đoạn hậu đại dịch Covid – 19. Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ.
  5. Chu Khánh Lân & ctg (2017). Chính sách tiền tệ phi truyền thống: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành.
  6. Nguyễn Đức Trung & ctg (2020). Phân tích và dự báo Kinh tế vĩ mô Việt Nam: Vượt trên trạng thái “Bình thường mới” Việt Nam giữ nhịp tăng trưởng trong năm 2020. Nhà xuất bản kinh tế TP.HCM.

 


Strategy to Attract Foreign Direct Investment in "New Normal" Period

Abstract: Over the past 10 years, Vietnam has yielded great achievements in attracting FDI when it is estimated that FDI increased by nearly 1,000% during this period. Despite achieving impressive results, Vietnam is currently facing the great challenges in maintaining competitiveness and attracting FDI in new conditions, especially after the covid pandemic - 19. Therefore, in this paper, the authors present the important trends that change the strategic context for FDI, thereby proposing and recommending suitable solutions to attract and increase the efficiency of FDI capital in the new context.