ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 165 | THÁNG 12/2019

Các nhân tố tác động đến chất lượng khoản vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Phạm Phát Tiến, Lý Thị Thùy Linh

Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là phân tích các nhân tố tác động đến chất lượng khoản vay của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam, trong đó tỷ lệ nợ quá hạn được sử dụng làm chỉ tiêu đo lường chất lượng tín dụng. Nhóm tác giả xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến với dữ liệu dạng bảng được thu thập từ 29 NHTM trong giai đoạn 2013–2018. Mô hình hồi quy bao gồm tám biến độc lập là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, thu nhập lãi thuần, quy mô ngân hàng, tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế. Kết quả ước lượng cho thấy, nhân tố tỷ lệ cho vay trên tài sản tỷ lệ thuận với tỷ lệ nợ quá hạn, trong khi tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế có tỷ lệ nghịch. Nghiên cứu này chưa tìm thấy bằng chứng tác động của tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, thu nhập lãi thuần và quy mô ngân hàng đến tỷ lệ nợ quá hạn.


Determinants of Loan Quality in Vietnamese Commercial Banks

Abstract: The main objective of this study is to analyse the determinants of loan quality in Vietnamese commercial banks. Data were collected from 29 commercial banks over the period 2013–2018. The regression model has eight independent variables which include return on equity, capital aquadecy ratio, loan on asset, loan loss reserves, net interest margin, asset, the grow of credit and the grow of economy. The dependent variable is the loan quality which is measured by the overdue loans ratio. The result shows that the loan ratio has positive impacts on the overdue loans ratio, while credit growth and economy growth have negative impacts on the overdue loans ratio while other variables have very marginal effects on the overdue loans ratio.