ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 153 | THÁNG 12/2018

Bitcoin - ứng xử của Việt Nam và một số nước trên thế giới

Lê Thị khuyên, Bùi Ngọc Mai Phương

Tóm tắt: Trong tháng 11/2017, Bitcoin đã tăng giá hơn 15.000 USD, tức hơn 19.635.000 lần so với thời điểm lần đầu tiên Bitcoin được quy đổi vào tháng 10/2009 là một USD tương đương 1.309,03 Bitcoin1. Theo Báo cáo của Thị trường chứng khoán New York, có 75 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư đổ vào Bitcoin tính đến tháng 01/2015. Như vậy, đồng tiền ảo Bitcoin mới chỉ ra đời được khoảng tám năm nhưng ngày càng phổ biến và được nhiều người sử dụng như một tài sản để đầu tư vì tin tưởng vào tương lai của Bitcoin. Do đó, bài viết này tập trung làm rõ khái niệm và các nội dung liên quan đến hệ thống Bitcoin cũng như những quan điểm và nguyên tắc ứng xử đối với các loại tiền kỹ thuật số hiện nay của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Canada, Đức và Trung Quốc. Đồng thời phân tích các chính sách và cách thức tiếp cận hiện tượng này của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có được cái nhìn toàn diện về cộng đồng và mức độ phát triển Bitcoin ở quy mô quốc gia và thế giới, dùng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu chuyên sâu về Bitcoin nói riêng và tiền kỹ thuật số nói chung.


Bitcoin – Reactions of Vietnam and Other Countries

Abstract: Bitcoin reached a peak of over $15.000 in November 2017, more than 19.635.000 times as it was in October 2009 when one USD equaled 1.309,03 Bitcoin1. According to a report by the New York Stock Exchange, up to 75 million dollars from investors were poured into Bitcoin as of January 2015. Though Bitcoin, a cryptocurrency, has only been around for eight years, but is becoming increasingly popular and used by many as an investment asset due to their trust in the future of Bitcoin. Therefore, this report would focus on the concept and content related to the cryptocurrency system, specifically with Bitcoin, as well as update the views and principles of behaviors for the current cryptocurrency in developed countries such as the United States, Canada, Germany and China. At the same time, we consider policies and approaches to this phenomenon by the Government and the State Bank of Vietnam to have a comprehensive view of the community and the extent of Bitcoin development on a national and global scale. This provides the basic knowledge for later studies on Bitcoin in particular, and cryptocurrency in general.