Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 118+119 | THÁNG 01+02/2016

Ảnh hưởng dòng tiền đến đầu tư nghiên cứu trong trường hợp hạn chế tài chính

Lê Hà Diễm Chi

Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu bảng của 211 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007-2013 và phương pháp ước lượng GMM hệ thống (Sys-GMM), bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền đến đầu tư và độ nhạy cảm của đầu tư với dòng tiền trong trường hợp hạn chế tài chính (HCTC). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, xét trên toàn thị trường, dòng tiền có tác động dương lên đầu tư. Hiệu ứng dương của dòng tiền đến đầu tư cũng được tìm thấy ở các doanh nghiệp ít HCTC, nhưng đối với doanh nghiệp nhiều HCTC thì ngược lại. Đầu tư ở các doanh nghiệp ít HCTC nhạy cảm với dòng tiền hơn doanh nghiệp nhiều HCTC.