ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 153 | THÁNG 12/2018

Ảnh hưởng của tài chính toàn diện và ngân hàng số đến tăng trưởng kinh tế tại ASEAN

Nguyễn Anh Tú

Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng để phân tích dữ liệu của các quốc gia ASEAN giai đoạn 2004–2016 nhằm tìm ra vai trò của ngân hàng số trong việc hỗ trợ các nhân tố của tài chính toàn diện (Financial Inclusion - FI) tác động đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả hồi quy bằng mô hình những tác động cố định (FEM) và các kiểm định tăng cường cho thấy, tác động của ngân hàng số đến tăng trưởng kinh tế là rõ nét. Ngược lại, việc mở rộng chi nhánh ngân hàng có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Điều này chỉ ra những dấu hiệu thay đổi trong cách thức quản lý hoạt động ngân hàng hướng đến tăng trưởng trong bối cảnh có sự liên kết chặt chẽ với thúc đẩy tài chính toàn diện tại các quốc gia khu vực ASEAN.


Financial Inclusion, Digital Banking, and Economic Growth Evidence from Asean

Abstract: This study used unbalanced panel data to analyse data of Southeast Asian countries for the 2004-2016 period to investigate the role of digital banks and financial inclusion in supporting economic growth. The regression results of the fixed-effect model (FEM) and the robust tests show that the effect of digital banks on economic growth is obvious. On the contrary, the expansion of the bank branches has negative impacts on economic growth. This indicates a signal for changes in the way that policies makers work towards developing digital banks to enhance economic growth in the context of expanding of financial inclusion in these countries.