ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 172 | tháng 7/2020

Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng toàn cầu và nội địa đến tăng trưởng kinh tế của ASEAN-5

Jin-Chuan Duan, Yanqi Zhu

Tóm tắt: Năm thành viên sáng lập ASEAN- Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, và Thái Lan (ASEAN-5) đã duy trì tăng trưởng kinh tế vừa phải trong những thập kỷ qua. Vai trò của chu kỳ rủi ro tín dụng trong việc dự đoán tăng trưởng kinh tế của các nước ASEAN-5 là trọng tâm của bài viết này. Phân tích cho thấy  rủi ro tín dụng tổng hợp của Malaysia và Singapore biến động mạnh với chu kỳ rủi ro tín dụng toàn cầu trong khi Indonesia, Malaysia và Philippines nhạy cảm hơn với rủi ro tín dụng trong nước/khu vực. So sánh với mô hình dự báo tăng trưởng với các chỉ số kinh tế vĩ mô điển hình, chúng tôi thấy rằng thông tin về môi trường rủi ro tín dụng cải thiện đáng kể khả năng giải thích của mô hình. Tăng trưởng kinh tế của tất cả ngoại trừ Indonesia đều phản ứng mạnh với các biến động rủi ro tín dụng toàn cầu hoặc trong nước, hoặc cả hai. Không có gì ngạc nhiên, bao gồm cả các đánh giá rủi ro tín dụng mới có trong quý, có thể tăng hiệu suất dự báo của mô hình về tăng trưởng kinh tế.


Economic Growths of ASEAN-5 Countries Impacted by Global and Domestic Credit Risks

Abstract: The five founding members of ASEAN - Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand (a.k.a. ASEAN-5) have maintained moderate economic growths over the past decades. The role of the credit risk cycle in predicting the economic growths of the ASEAN-5 countries is the focus of this paper. Our analysis suggests that the aggregate credit risks of Malaysia and Singapore co-move strongly with the global credit risk cycle while those of Indonesia, Malaysia and the Philippines are more sensitive to regional/domestic credit risk shocks. By comparing to a benchmark growth forecasting model with typical macroeconomic indicators, we find that information on credit risk environments improves the model’s explanatory power considerably. The economic growths of all except for Indonesia respond significantly to either global or domestic credit risk movements, or both. Not surprisingly, inclusion of more updated and readily available credit risk assessments arriving intra-quarter can, in a spirit similar to nowcasting, further boost the model’s forecasting performance on economic growths.