Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 183 | THÁNG 6/2021

Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại: Bằng chứng từ Việt Nam

Lê Thanh Ngọc

Tóm tắt: Bài viết phân tích ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Mặc dù có sự đồng thuận cao trên thế giới về những lợi ích của chuyển đổi số nhưng tại Việt Nam vẫn còn thiếu những nghiên cứu định lượng nhằm cung cấp bằng chứng về ảnh hưởng của chuyển đổi số đến HQHĐ của các NHTM. Do đó, bài viết hướng tới mục tiêu góp phần lấp đầy khoảng trống này. Sử dụng dữ liệu bảng cân bằng của 19 NHTM trong giai đoạn 2012–2020 và ước lượng mô hình hồi quy bằng các phương pháp OLS, FEM, REM và FGLS, các kết quả nghiên cứu cho thấy chuyển đổi số có ảnh hưởng tích cực đến HQHĐ của các NHTM Việt Nam. Ngoài ra, các biến kiểm soát như quy mô tài sản của ngân hàng, dư nợ tín dụng và lạm phát đều có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động của các NHTM.  

Tài liệu tham khảo:

 1. Asha, A. A. (2018). Impact of Online Banking on Financial Performance of Commercial Banks: A Case Study of Barclays Bank of Kenya. Journal of Financial Economics, 67: 217-248.
 2. Casolaro, L. & Gobbi, G. (2007). Information Technology and Productivity Changes in the Banking Industry. Economic Notes, 36, 43-76.
 3. Egland, K. L. (1998). Banking over the Internet. Quarterly Journal of Office of Comptroller of the Currency, 124 -156. Journal of Economics and Sustainable Development, 2014 ISSN 2222-1700, 5(9).
 4. Gujarati, D.N. (2004). Basic Econometrics. Fourth Edition. New York: Irwin/McGraw-Hill. [pdf] Available at: <http://www.scribd.com/doc/6327400/Basic-Econometrics-by-Gujarati-4th-Edition> [Accessed 25 Mar 2012].
 5. Furst, K., Lang, W. & Nolle, D. E. (2000). Who offers Internet Banking? Quarterly Journal, Office of the Comptroller of the Currency, 27-46.
 6. Haven, E. (2019). The Mechanics of Physics in Finance and Economics: Pitfalls from Education and Other Issues. Asian Journal of Economics and Banking, 3(1), 110-125.
 7. Jimmy, K. (2018). The Impact of Internet Banking on Financial Performance of Selected Commercial Banks in India. International Journal of Commerce and Management, ISSN 2348-3032, 6(10).
 8. Khrennikova, A. & Haven, E. (2020). Quantum-Like Modeling: from Economics to Social Laser. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
 9. Koniari, M. & Westermann, S. (2019). Digital Transformation and Firm Performance of Banks. The American Economic Review, 94(3), 526-556.
 10. Lawrence, C., & Shay, R. (1986). Technology and Financial Intermediation in the Multiproduct Banking Firm: An Econometric Study of I.S.S Banks, 1979-1982. Technological Innovation, Regulation and the Monetary Economy. Cambridge: Ballinger Publishing co.
 11. Nyapara, E. O (2013). The Relationship Between Information Communication Technology Usage on Efficiency among Commercial Banks in Kenya. University of Nảiobi
 12. Okibo, B. W & Wario, A. Y. (2014). Effects of e-banking on growth of customer base in Kenyan banks, International Journal of Research in Management & Business Studies, 1(1), 78-84.
 13. Timothy, M. N (2013). Effects of Online Banking on Financial Performance of Commercial Banks in Kenya. Journal of African Economies, 10(3), 390-409
 14. Nguyen Van Dinh (2015). Measuring the Impacts of Internet Banking to Bank Performance: Evidence from Vietnam. Journal of Internet Banking and Commerce.


Effects of Digital Transformation on Performance of Commercial Banks: Evidence from Vietnam

Abstract: The paper has analysed the effects of digital transformation on Vietnamese commercial bank performance. In spite of the high consensus around the world about the benefits of digital transformation, there has been a lack of quantitative research in Vietnam to provide evidence on the effects of digital transformation on performance of commercial banks. The article therefore aimed at contributing to filling this gap. Using balance sheet data of 19 Vietnamese commercial banks in the period 2012 - 2020 and estimating the regression model using the OLS, FEM, REM and FGLS methods, the results show that the digital transformation has a positive effect to the efficiency of Vietnamese commercial banks. In addition, control variables such as size of a bank's assets, outstanding credit and inflation all have a significant effect on the performance of commercial banks.