Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 163 | THÁNG 10/2019

Ảnh hưởng của cảm tính nhà đầu tư đến tỷ suất sinh lời chứng khoán

Đoàn Thị Cẩm Vân, Trương Thị Hồng, Trần Thị Mộng Tuyết

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường chỉ số cảm tính nhà đầu tư (NĐT) trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE (HSI) và sử dụng phương pháp hồi quy để phân tích ảnh hưởng và khả năng dự báo của chỉ số này đối với tỷ suất sinh lời (TSSL) tương lai của chứng khoán. Chỉ số HSI được cấu thành bởi năm biến số, bao gồm TSSL ngày đầu tiên niêm yết, số lượng niêm yết lần đầu tiên (NIPO), thanh khoản thị trường, độ rộng thị trường (ADV/DEC) và lượng giao dịch của NĐT nước ngoài (nhân tố thể hiện cảm tính mang đặc tính riêng của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, một TTCK cận biên). Kết quả nghiên cứu cho thấy, HSI có mối tương quan nghịch với TSSL tương lai (t+3) của chứng khoán. Tuy nhiên, khả năng dự báo của HSI không hoàn toàn giống với các nghiên cứu trước đây, khi cảm tính NĐT ở mức cao thì TSSL tại thời điểm t+3 sẽ thấp đối với một số loại chứng khoán không thuộc nhóm khó định giá, khó kinh doanh chênh lệch giá do có giá trị công ty cao, thời gian niêm yết dài và lợi nhuận cao.


The Effects of Investor Sentiment on Stock Returns

Abstract: This study was conducted to explore what proxies constitute the investor sentiment index of Ho Chi Minh City Stock Exchange - HOSE (HSI) and whether HSI affects the cross-section stock returns by using the regression analysis method. The results show that HSI is constituted by 5 proxies: Average first-day returns on the initial publish offering day, the number of initial publish offerings, turnover, the ratio of the number of advancing issues to declining issues (ADV/DEC), and trading of foreigner investors. HSI also negatively affects the future stock returns (t+3). However, the predictability of HSI is not consistent with the theory as well as previous studies. This means that when the sentiment is high, future returns (t+3) will be relatively low in the case of high-value stocks, old stocks and high-profit stocks and vice versa.